વસાવી ખાનદેસી બાયબોલ

ઈંહીં આમુંહ ખાનદેસ વીસ્તારામ મોંજે મહારાસ્ટ્રામ રેનારા વસાવા લોકાહાંઅ ખાતુર વસાવી ખાનદેસી બોલીમ પોવીતોર બાયબોલાઅ એક ભાગ થોવ્યોહ. તીયુ બોલીમ પોરમેહેરાઅ એ ગોઠ વાચીન તુમાં તીયાઅ આસીરવાદ મીલવા.