વસાવી ખાનદેસી બાયબોલ

ઈંહીં આમુંહ ખાનદેસ વીસ્તારામ મોંજે મહારાસ્ટ્રામ રેનારા વસાવા લોકાહાંઅ ખાતુર વસાવી ખાનદેસી બોલીમ પોવીતોર બાયબોલાઅ એક ભાગ થોવ્યોહ. તીયુ બોલીમ પોરમેહેરાઅ એ ગોઠ વાચીન તુમાં તીયાઅ આસીરવાદ મીલવા.

 

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.