વસાવી આંબુળી બાયબોલ

આંહીં આમહાં તુમાંઅ માટો પોવીતોર બાયબોલોઅ એક ભાગ થોવ્યુહ. વસાવી આંબુળી બોન્યોમ પોરમીહેરોઅ એ ગોઠ વાચીન તુમું તીયાઅ બોરખોત મેલવા. આમહાંન આસા આહાય કા તુમું તીંહીંઅ લાબ નેહા.

 

To view this app offline, click here to open it in a new window. Then, bookmark it or add it to your home screen.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.