વસાવી આંબુળી બાયબોલ

આંહીં આમહાં તુમાંઅ માટો પોવીતોર બાયબોલોઅ એક ભાગ થોવ્યુહ. વસાવી આંબુળી બોન્યોમ પોરમીહેરોઅ એ ગોઠ વાચીન તુમું તીયાઅ બોરખોત મેલવા. આમહાંન આસા આહાય કા તુમું તીંહીંઅ લાબ નેહા.