વસાવી દેહવાલી બાયબોલ

ઈંહીં આમુંહ તુમાંઅ ખાતુર વસાવી દેહવાલી બોલીમ પોવીતોર બાયબોલુઅ એક ભાગ થોવ્યોહ. તીંહમે તુમનેંહ તીયુ બોલીમ પોરમેહેરુઅ ગોઠ વાચાંઅ મીલીઅ. પોરમેહેરુઅ ગોઠ વાચીન તીયાઅ આસીરવાદ મીલવાંઅ આમુંહ તુમાંઅ આવકાર કેઅતેંહ.