હોકદાર/સોરનામોં

એ સાયીટ ચાલવુઅનારો Vasavi Translation Team હાય

ઈયુ સાયીટુઅ બાબોતુમ જાણાંઅ ખાતુર rajendran_samuel@kastanet.org આય. ડીપેઅ ઈ-મેય્લ કેરા

બીજી રીતે નોંદયોં નાંય વીઅ તા,બાઠા લેખાણુંઅ હોકદાર FMPB હાય