આમાંઅરી વેહવાર કેરા

આમાંઅરી તુમુંહ વેહવાર કેરા એંહકીંઅ આમાંઅ મોરજી હાય. ઈયુ વેબસાયીટુમ દેદલી બાબોતુમ તુમાંઅ કાય આખાંઅ વેરી તા, એઠા દેદલા ઈ-મેય્લ સોરનામાપેઅ ઈ-મેય્લ મોકલાંઅ તુમનેંહ સુટ હાય: Ask@Vasaviboli.org 

 

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.